About US

Compressed Air Management Co., Ltd.

1

บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศอัดกว่า 15 ปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาและบริการในการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีในระบบผลิตและใช้งานพลังงานอากาศอัดให้ เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะ ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถเข้าไปจัดการการใช้พลังงานอากาศอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายดำเนินการ

2

ด้วย ประสบการณ์ที่ยาวนานและเล็งเห็นถึงสภาวะปัญหาของการใช้พลังงานอากาศอัด ณ ปัจจุบัน เราจึงมุ่งเน้นเสนอแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ปณิธาน คือ “ ประสิทธิภาพระบบอากาศอัดของท่าน คือ ภารกิจของเรา ”

งานเสนอโครงการ

3

เสนอ โครงการจัดการด้วยหลักการวิศวกรรมและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ท่านเกิดการใช้พลังงานอากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษัทยินดีให้บริการดังนี้
 งานออกแบบด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง (Engineering and installation)
 การวางโครงการประหยดัพลังงาน (Energy saving)
 การวางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน (Peak reliability)
 การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment)
 ระบบควบคุมและตรวจวัด (Monitoring and control)

การให้บริการ

4

การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ (Measurement and instruments)
  การตรวจสอบระบบ (System audit)
  การติดตั้งและซ่อมบำรุง (Installation and maintenance)
  การจัดอบรมความรู้ระบบอากาศอัด (Technical training)
  อุปกรณ์ระบบผลิตและใช้งานประสิทธิภาพสูงในระบบอากาศอัด (High efficiency compressed air equipments)
บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด มีเป้าหมายที่จะลดค่าพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอากาศอัด ด้วยระบบควบคุมและการตรวจวัดของเราที่สามารถทำให้ระบบเกิดประสิทธิภาพสูง สุด ช่วยท่านประหยัดพลังงานได้มากถึง 35%