บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศอัดกว่า 15 ปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาและบริการในการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีในระบบผลิตและใช้งานพลังงานอากาศอัดให้ เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะ ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถเข้าไปจัดการการใช้พลังงานอากาศอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายของเรา

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และเล็งเห็นถึงสภาวะปัญหาของการใช้พลังงานอากาศอัดปัจจุบันเราจึงได้มุ่งเน้นเสนอแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ปณิธาน คือ
“ ประสิทธิภาพระบบอากาศอัดของท่าน คือ ภารกิจของเรา ”

การบริการของเรา

  1. การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ (Measurement and instruments)
  2. การตรวจสอบระบบ (System audit)
  3. การติดตั้งและซ่อมบำรุง (Installation and maintenance)
  4. การจัดอบรมความรู้ระบบอากาศอัด (Technical training)
  5. อุปกรณ์ระบบผลิตและใช้งานประสิทธิภาพสูงในระบบอากาศอัด (High efficiency compressed air equipments)

โครงการของเรา

โครงการจัดการด้วยหลักการวิศวกรรมและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ท่านเกิดการใช้พลังงานอากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษัทยินดีให้บริการดังนี้
– งานออกแบบด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง (Engineering and installation)
– การวางโครงการประหยดัพลังงาน (Energy saving)
– การวางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน (Peak reliability)
– การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment)
– ระบบควบคุมและตรวจวัด (Monitoring and control)

บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด มีเป้าหมายที่จะลดค่าพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอากาศอัด ด้วยระบบควบคุมและการตรวจวัดของเราที่สามารถทำให้ระบบเกิดประสิทธิภาพสูง สุด ช่วยท่านประหยัดพลังงานได้มากถึง 35%