บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศอัดกว่า 15 ปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาและบริการในการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีในระบบผลิตและใช้งานพลังงานอากาศอัดให้ เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะ ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถเข้าไปจัดการการใช้พลังงานอากาศอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายดำเนินการ

ประสบการณ์ที่ยาวนานและเล็งเห็นถึงสภาวะปัญหาของการใช้พลังงานอากาศอัด ณ ปัจจุบัน เราจึงมุ่งเน้นเสนอแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ปณิธาน คือ

“ ประสิทธิภาพระบบอากาศอัดของท่าน คือ ภารกิจของเรา ”

การบริการของเรา

การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ
(Measurement and instruments)

การติดตั้งและซ่อมบำรุง
(Installation and maintenance)

การจัดอบรมความรู้ระบบอากาศอัด
(Technical training)